List of active policies

Name Type User consent
Privacyverklaring Privacy policy All users

Summary

Lees de bepalingen in deze privacyverklaring zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van eerste-hulp-online.nl. Door het aanmelden bij eerste-hulp-online.nl geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze privacyverklaring en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Full policy

Minderjarigen

Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot de diensten die worden aangeboden door eerste-hulp-online.nl. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, gaat u er ook mee akkoord dat u 16 jaar of ouder bent

Verwerking persoonsgegevens

Eerste-hulp-online.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op al onze websites

Educatief doel

Het leermanagementsysteem eerste-hulp-online.nl is een educatief portaal met daarin een divers aanbod aan lessen en cursussen. In het kader van het leerproces worden leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

Commercieel doel

Eerste-hulp-online.nl biedt de gebruiker lessen en cursussen aan. Data kan gebruikt worden door Soterios voor marketinginformatie en productontwikkelingen. U geeft toestemming (opt- in) dat Soterios uw e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat u zich te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Soterios.

Technisch doel

Eerste-hulp-online.nl is gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door eerste-hulp-online.nl is uw e-mailadres noodzakelijk. Eerste-hulp-online.nl plaatst cookies op uw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen u te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait eerste-hulp-online.nl op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals flash en pdf. Op deze software, die door eerstehulp-online.nl gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door u worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van de website

U dient zich als gebruiker van eerste-hulp-online.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Eerste-hulp-online.nl behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op eerste-hulp-online.nl aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van eerste-hulp-online.nl, haar klanten en/of derden;
  2. Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eerste-hulp-online.nl of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt eerste-hulp-online.nl zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen eerste-hulponline.nl wijst de gebruiker erop dat een gedeelte van de door de gebruiker verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook het e-mailadres van de gebruiker kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij de gebruiker dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heeft de gebruiker het recht eerste-hulp-online.nl. te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang u bent ingeschreven voor een of meer online cursussen op eerste-hulp-online.nl. Cursusgegevens worden zes maanden na de einddatum voor elke cursus verwijderd en profielinformatie wordt geanonimiseerd wanneer een account gedurende 12 opeenvolgende maanden niet is geopend.

Hoe trek ik mijn toestemming voor Soterios in om mijn persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken?

Als u eerder toestemming hebt gegeven om Soterios toe te staan uw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken in overeenstemming met privacyverklaring en u uw toestemming wilt intrekken, stuur dan een verzoek via de link op uw profiel pagina naar de functionaris voor gegevensbescherming. U hebt geen toegang meer tot de services die worden aangeboden door eerste-hulp-online.nl als uw toestemming is ingetrokken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  • Deze site wordt gehost op onze iegen VPS server bij de professionele hostingpartij Hosted. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot deze server. 

De gebruiker zal zijn/haar account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheimhouden. De gebruiker staat er jegens eerste-hulp-online.nl voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade is de gebruiker zelfverantwoordelijk. Met deze privacyverklaring geeft u aan akkoord te gaan met alle bepalingen als beschreven in deze privacyverklaring.

Aanspraken

De inhoud van de modules en content wordt geheel verzorgd door Soterios en haar partners. Om deze reden is eerste-hulp-online.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is niet naar behoren functionerende lessen en cursussen en tekstuele en visuele fouten in het portaal. De beperking van de aansprakelijkheid van eerstehulp-online.nl geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van eerste-hulp-online.nl. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van eerste-hulp-online.nl is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat eerste-hulp-online.nl ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren. Eerste-hulp-online.nl staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat eerste-hulp-online.nl ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot is de gebruiker gehouden zelf een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Eerste-hulp-online.nl garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Overige

Eerste-hulp-online.nl is een website van Soterios, gevestigd te Woudrichem. Soterios behoudt zich de rechten voor om de privacyverklaring éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot eerste-hulp-online.nl te ontzeggen. De rechtsverhouding tussen Soterios  wordt beheerst door Nederlands recht, terwijl uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.